Nyheter Projekt

Värmeförluster vid utvändigt placerade ventilationssystem

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem
Start: 2012
Slut: 2012-10-22
Kontakt: tony.timm@inpro-consult.nu, Tel: 0470-722 832

En stor del av den energi som används går till uppvärm ning. Genom att installera till- och frånluftventilation med värmeväxlare (FTX) kan värmeenergin i frånluften användas för att värma upp tilluften.
Det leder till minskad energianvändning för uppvärmningen. Ett FTX-system är utrymmeskrävande och det kan vara svårt att få plats med aggregaten invändigt i ett befintligt hus.
Det kan vara en fördel att placera luftbehandlingsaggregat och kanaler utvändigt på taket då det innebär en lägre kostnad i byggfasen jämfört med att bygga ett nytt fläktrum. Men utvändig placering gör att det kommer bli värmeförluster i både kanalsystemet och aggregatet.


Målet med detta arbete var att undersöka hur stora värmeförlusterna blir på utvändigt placerade luftbehandlingsaggregat och kanalsystem. Undersökning har utförts med hjälp av teoretiska beräkningar och temperaturmätningar i till och frånluftkanaler.
LCC-analyser har gjorts för att se hur man på ett ekonomiskt sätt kan minska värmeförlusterna. Två byggnader, Höstvägen 14 och 22 i Växjö, som utrustats med ett FTX-system i takutförande har studerats. Installationen av kanalsystemen skiljer husen åt och de två olika installationerna har utvärderats.

Bilagor

Resultat

Vi har kommit fram till att värmeförlusterna genom ventilationssystemet på Höstvägen 14 och 22 är betydande. Merparten av värmeförlusterna sker i kanalsystemen. I aggregaten är det i de köldbryggor som ramverket bildar som de största förlusterna sker.