Nyheter Projekt

Utvändiga kulvertförluster hos Ronnebyhus

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem
Start: 2012
Slut: 2013
Kontakt: tony.timm@inpro-consult.nu, Tel: 0470-722 832

AB Ronnebyhus ville få en bättre översikt över sin värmeanvändning och hur mycket som gick till förlust. Därför installerades värmemängdsmätare vid olika mätpunkter som sparar data kontinuerligt och en betydande värmeförlust upptäcktes.

Syftet med studien var att leverera ett underlag för hur stora temperatur- och värmeförluster som uppkommer i de utvändigt markförlagda kulvertledningarna mellan byggnaderna i området Tallen i Ronneby.
 
Grundtanken med undersökningen var att värmeförlusterna uppstod på grund av bristfälliga kulvertledningar då misstanke förelåg att de var omoderna. I ett tidigt skede uppdagades det att ledningarna var från år 2006 och därmed betydligt nyare än förväntat. Detta innebar att de befintliga kulvertledningarna håller en bra standard och en inriktning med andra faktorer var tvungen att beaktas. Istället låg fokus på att kontrollera flödesjusteringen av värmesystemet och undersöka framlednings- returledningstemperaturer.

Bilagor

Resultat

Med hjälp av injusteringsprotokoll, beräkningar och mätningar upptäcktes det att systemet inte är optimalt injusterat och värmeförlusterna som detta medför är betydande. För att åtgärda detta rekommenderar vi att en injustering av värmesystemet utförs så att utrustningen ska användas så optimalt som möjligt.