Nyheter Projekt

Energisimulering Av Äldre Flerbostadshus

Kategori: Utveckling - Byggnaden som system
Start: 2017
Slut:
Kontakt: per.wickman@energirevisor.se, Tel: 070-546 50 50

Examensarbetet har utförts på två fastigheter byggda år 1958 i Ljungby kommun. Teoriavsnittet beskriver vilka faktorer som påverkar en byggnads energibalans. Vidare beskrivs olika simuleringsprograms uppbyggnad, frånluftsvärmepumpens funktion och begränsningar samt olika ventilationssystem. För att besluta vilken av renoveringsåtgärderna som ger de största energibesparingar så har tre olika alternativ simulerats.

Alternativ 1 innebär att ta fram den befintliga byggnadens energianvändning. Alternativ 2 innebär att tilläggsisolera vindsvåningen, byte av fönster och dörrar. I det tredje alternativet installeras en frånluftsvärmepump samt en solcellsanläggning. Resultatet påvisar att alternativ 3 är den mest lämpade åtgärden för att minska energianvändningen för båda byggnaderna.

Fördelen med detta alternativ är att den varma frånluften som ventileras ut på taket i dagsläget kommer att återvinnas, vilket resulterar i en total energibesparing på ca. 228 000 kWh/år för byggnaderna.

Författare:  Emil Larsson & Oliver Gilchrist 

Bilagor