Nyheter Projekt

Att mäta är att veta

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem
Start: 2017
Slut:
Kontakt: per.wickman@energirevisor.se, Tel: 070-546 50 50

I denna rapport har mätningen och regleringen av inomhustemperaturen samt debiteringen av varmvatten utvärderats ur ett energieffektiviseringsperspektiv samt ur ett ekonomiskt perspektiv. I de byggnader som mätning och debitering av varmvattnet har införts kunde en minskning av varmvattenanvändning på 28 % på bostadshusen Madelungsvägen 3 A-D samt en minskning på 19 % på bostadsområdet Älgbacken bestämmas. Vad gäller ekonomiska besparingar var debiteringen på Älgbacken den mest lönsamma, detta antogs bero på skillnaden i varmvattenanvändning före debiteringen.

Installationen av optimeringssystemet Noda kunde uppskattas ha reducerat värmeenergianvändningen i bostadsområdet Karlstorp med 5,1 % motsvarande 6,6 kWh /m2 Alla de utvärderade investeringarna kunde betraktas vara lönsamma enligt Ronnebyhus krav på 6,5 % kalkylränta. Mest lönsam var installationen av varmvattenmätning och debitering av varmvatten på området Älgbacken. En utvärdering gjordes även på möjligheten för Ronnebyhus att ta över elförsäljningen till sina hyresgäster istället för att varje hyresgäst ska ha enskilda kontrakt. Ronnebyhus föreslås göra enkätundersökningar om vad deras egna hyresgäster tycker om saken. Det är dock viktigt att ha i åtanke att hyresgästerna måste få regelbunden återkoppling om sin elanvändning så att inte bytet av leverantör leder till ökad elanvändning

Författare: Cornelia Magnås, Julia Lundkvist och Wilhelm Johansson

Bilagor