Nyheter Projekt

Energikartläggning av kvarteret Körsbäret – med fokus på kulvertförluster

Kategori: Utveckling - Byggnaden som system
Start: 2017
Slut:
Kontakt: tony.timm@inpro-consult.nu, Tel: 0470-722 832

I Sverige står bostads- och servicesektorn för närmare 39 % av den totala
energianvändningen. Att förbättra energieffektiviteten i bebyggelsen är en viktig del
av Sveriges klimatmål och det befintliga byggnadsbeståndet har stor potential för en
kostnadseffektiv reducering av energianvändningen.
I denna studie utfördes en energikartläggning av kv. Körsbäret i Växjö. Området
består av 87 lägenheter, fördelade på fyra huskroppar med byggår 1962. Husen
genomgick en omfattande renovering år 2013 då flera energibesparingsåtgärder
genomfördes. Vid ombyggnationen installerades en fjärrvärmecentral i ett av husen
som försörjer samtliga huskroppar med fjärrvärme via markförlagda
kulvertledningar. Energianvändningen för det befintliga utförandet jämfördes med
avseende på energi- och kostnadseffektivitet för två scenarier. Det första scenariot
var byte av kulvertledningar för både värme- och varmvattencirkulationssystemet
men med befintlig fjärrvärmecentral och det andra innebar förläggning av en
fjärrvärmecentral i respektive huskropp.
Syftet är att resultatet kan utnyttjas vid val av energibesparingsåtgärder vid
ombyggnation av befintliga flerbostadshus. Detta medför inte bara ett värde för den
enskilda fastighetsägaren utan är även i linje med Sveriges strategi för
energieffektivare renovering som Boverket och Energimyndigheten aktivt verkar för.
Energikartläggningen utfördes med hjälp av uppmätt energianvändning under
mätperioden april år 2015 till mars år 2016. Uppmätt energiförbrukning
normaliserades enligt Boverkets föreskrifter i BEN 1 vilket möjliggör jämförelse
mellan olika typer av byggnader och olika geografiska lägen. En simulering utfördes
i beräkningsprogrammet Logstor Calculator av energiförlusten som erhålls vid byte
till nya kulvertledningar. För att möjliggöra en jämförelse med avseende på
kostnadseffektivitet genomfördes en livscykelkostnadsanalys för dagens utförande
och simulerade scenarier.

Bilagor

Resultat

Resultaten visar stor variation av den specifika energianvändningen mellan husen och inget av husen uppfyller efter normalisering dagens krav för nybyggnation i BBR på 80 kWh/m2Atemp och år. Energikartläggningen fastställer att kulvertförlusterna utgör drygt 12 % av den totala energianvändningen. Dessa kulvertförluster kan enligt simulering minskas avsevärt vid förläggning av nya kulvertledningar och är enligt genomförd livscykelkostnadsanalys ett kostnadseffektivt sätt att reducera den totala energianvändningen. Vid förläggning av en fjärrvärmecentral i respektive huskropp erhålls stora energibesparingar, men sett ur ett livscykelkostnadsperspektiv är det inte lönsamt att investera i detta utförande.