Nyheter Projekt

Energianalys av Sveriges största skola byggd med passivhusteknik

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem
Start: 2018
Slut:
Kontakt: per.wickman@energirevisor.se, Tel: 070-546 50 50

För att uppnå Sveriges energimål har servicesektorn börjat bygga energieffektiva byggnader. I detta examensarbete har energiberäkningar med hjälp av VIP-Energy utförts för Elmeskolan som är byggd enligt passivhusteknik. Resultatet av energiberäkningen har jämförts med kraven enligt BBR 22 och 25 och passivhusstandarden. Det visade sig att kraven för BBR och passivhusstandarden uppfylldes.
Även en beräkning av energiprestanda för BBR 22 och 25 med avseende på bergvärme och fjärrvärme har tagits fram med hjälp av definitioner enligt Boverkets byggregler. Energiprestandan för bergvärme visade sig vara lägre än för fjärrvärme.
Tre LCC-kalkyler har utförts med hjälp av en Excel-mall. Den beräknade energiprestandan för Elmeskolan samt det maximala kravet för energiprestanda för passivhusstandarden och BBR 22 har legat till grund för kalkylen. Kalkylen resulterade i att Elmeskolans energikostnad var en fjärdedel i jämförelse med kravet för BBR 22. Syftet med denna studie är att resultatet ska påvisa fördelarna med att uppföra byggnader med passivhusteknik samt påvisa energieffektiviteten för ett passivhus.

Bilagor

Resultat

Rapporten har behandlat energiberäkningar i programmet VIP-Energy som jämförts med kraven enligt BBR 22 och 25 men även med passivhusstandarden. En beräkning av energiprestanda för BBR 22 och 25 med avseende på bergvärme och fjärrvärme har tagits fram. Även tre LCC-kalkyler med avseende på energiprestandan har levererats, där Elmeskolan, passivhusstandarden och BBR 22 har legat till grund för kalkylerna. Energiberäkningen visade att alla krav för passivhusstandarden uppfylldes. De beräknade parametrarna jämfördes även med BBR 22 och 25 och även de kraven uppfylldes. Resultatet av jämförelsen för energiprestandaberäkningen visade att bergvärme var mer effektivt än fjärrvärme för Elmeskolan. En LCC-kalkyl utfördes för att studera skillnaden kostnadsmässigt. Den beräknade energiåtgången för Elmeskolan bidrog till en energikostnad som var en fjärdedel av energikostnaden för kraven enligt BBR 22. Slutsatserna som kan dras från resultatet och analysen av projektet är att simulering och beräkning av energi i VIP-Energy inte är det mest lämpliga för ett passivhus. Det är även viktigt att tänka på hur klimatskalet ska utformas vid passivhusbyggande för att få en energieffektiv byggnad.