Nyheter Projekt

Energianalys av nybyggt trygghetsboende

Kategori: Utveckling - Byggnaden som system
Start: 2018
Slut: 2018
Kontakt: per.wickman@energirevisor.se, Tel: 070-546 50 50

Senast år 2045 ska utsläpp av växthusgaser reduceras till en nollnivå enligt Sveriges riksdag. I Sverige står bostads- och servicesektorn för 40 % av den sammanlagda energiförbrukningen. Studien baseras på en energianalys av ett flerbostadshus beläget i Ronneby, av typen trygghetsboende vilket leder till en unik boendesituation i byggnaden. Byggnaden förbrukar cirka 25 % mer energi än den beräknade samt avtalade energiförbrukningen. Syftet är att i framtida projekt kunna få energiberäkningar att stämma bättre överens med verklig specifik energiförbrukning.
Studien bygger på energisimuleringar, termografering samt undersökningar av vädringsvanor. Simuleringarna som är baserade på den verkliga datan, visar en förväntad energiförbrukning i liknande storleksordning som den uppmätta förbrukningen. Skillnaden mellan resultaten i studiens olika beräkningar beror på den unika boendesituationen i byggnaden, indatan för installationer samt byggnadens klimatskal. Studien påvisar att aktuella boendesituationer i byggnader och hur byggnader nyttjas påverkar den specifika energiförbrukningen i stor grad.

Bilagor

Resultat

Resultatet visade att Simulering 1 gav en högre specifik energiförbrukning än den projekterade beräkningen. Simulering 2 gav en energiförbrukning som ligger i närheten av den verkliga förbrukningen. Skillnaden mellan Simulering 1 och Simulering 2 beror på den ändrade boendesituationen i byggnaden samt att verkliga värden för installationerna och inomhustemperaturerna har använts i Simulering 2. Resultatet av enkätundersökningen samt okulärkontrollen visade på betydande vädringsvanor i hela byggnaden. Vädring i kombination med FTX-system har en känd negativ påverkan på energiförbrukningen. Termograferingen visade på små värmeläckage för de undersökta anslutningarna. Resultatet från provtryckningen och byggnadens Um-värde tyder på att byggnadens klimatskal är välfungerande. Genom att sänka den höga inomhustemperaturen samt minska vädringen skulle energiförbrukningen i byggnaden minskas. Fler åtgärder krävs dock för att uppnå det avtalade kravet. Studiens slutsats är att aktuella boendesituationer i byggnader samt hur byggnader nyttjas har en avgörande roll för deras energiförbrukning.