Nyheter Projekt

Optimering av lagernivåer för en stabil kraftvärmeproduktion - En fallstudie på Växjö Energi AB

Kategori: Utveckling - Byggnaden som system
Start: 2018
Slut: 2018
Kontakt: , Tel:

För ett företag som har en hög grad av samhällsförankring är det viktigt att det sker ständig utveckling och förbättringar för att möta kundbehovet. Detta innefattar ett arbete mot nya och mer utvecklade lösningar för sina processer och system. Samtidigt som en organisation utvecklas framåt måste den parallellt löpande verksamheten fungera med rätt leveransprecision samt kvalitet och arbeta mot målet att öka företagets lönsamhet. En stor del till att ett företag fungerar är ett tillförlitligt logistiksystem.
Exempel på en sådan samhällsförankrad produktion är kraftvärmeverken. Övergången som kraftvärmeverken har gjort från användning av olja till biobränsle har medfört stora utmaningar i form av logistiska problem som lagring, hantering samt transport.
Syftet med projektet är med en fördjupad kunskapsnivå inom logistik förstå dess inverkan på lagerhantering och hur det kan appliceras på ett kraftvärmeverk. Valet att använda en fallstudie som forskningsmetod har givit förutsättning för att fördjupa sig inom ämnesområdet och därmed formulera frågeställningen:
Vilka påföljder har valet av lagernivåer på ett kraftvärmeverk och hur är det relaterat till en lönsam el- och värmeproduktion?
För att slippa en omläggning av produktionen vilket medför stora kostnader samt intäktförluster för fallföretaget så har målet för författarna varit att hitta en nivå på lagret som gör att det inte skulle krävas en omläggningen vid den mest kritiska perioden på året.
Beräkningar som kopplats till fallföretagets logistikkostnader baserades huvudsakligen på sekundär data. Utifrån resultatet från dessa beräkningar har författarna kunnat påvisa att valet av lagernivåer har en direkt lönsamhetspåverkan på ett kraftvärmeverks el- och värmeproduktionen. Den rekommenderade lagernivån som studien resulterade i kommer att medföra att fallföretaget undviker intäktsförluster samt bristkostnader eftersom lagernivån ger en förutsättning för den planerade produktionen.
För att fallföretaget skall kunna utnyttja resultatet av studien för att vidmakthålla en säkerställande lagernivån så rekommenderar författarna att processer i ett tidigare skede i försörjningskedjan skall förbättras och kvalitetssäkras. Ett sätt att säkra kvalitén i processerna är genom att förstärka avtalen. Genom att utveckla avtal som är förmånliga för båda parter så kan samarbeten frodas vilket är en viktig del för en önskvärd samhällsprogression.

Bilagor