Nyheter Projekt

Ventilation i flerbostadshus- hur fungerar den ur ett fuktperspektiv?

Kategori: Utveckling - Byggnaden som system
Start: 2018
Slut: 2018
Kontakt: eva.gustafsson@conservator.se, Tel:

Höga fuktnivåer i inomhusluften kan påverka byggnader och människors hälsa negativt. För att ventilera bort fuktig luft ställs höga krav på byggnaders luftflöden och ventilationssystem. Boverkets byggreglers krav för lägsta luftflöde har varit oförändrade under lång tid samtidigt som fuktbelastningen, på grund av förändrade levnadsvanor i bostäder, ökar. Det finns anledning att undersöka hur mycket fukt som produceras i flerbostadshus och hur olika värmeåtervinningssystem påverkar fuktnivåerna i lägenheterna. Det är också av intresse att se om nyproducerade bostäder ur ett fuktperspektiv skiljer sig från äldre bostäder på grund av att nybyggda bostäder byggs tätare till följd av högre energikrav.
Vätterhem är ett kommunalt bostadsbolag i Jönköping som har tillgång till data för relativ fuktighet och temperatur från alla sina fastigheter. Mätdata erhölls för hela år 2017 för fyra flerbostadshus varav två uppfördes år 1970 och två år 2016. Flerbostadshusen med samma byggår har olika värmeåtervinningssystem: roterande hygroskopisk värmeväxlare respektive motströmsvärmeväxlare.
Resultatet visar att ventilationssystemets värmeväxlare har stor påverkan på den relativa fuktigheten och fukttillskottet inomhus. Hygroskopisk roterande värmeväxlare fungerar sämre än motströmsvärmeväxlare i flerbostadshus med centralaggregat med avseende på höga fukttillskott. Flertalet lägenheter erhöll höga nivåer av fukttillskott vilket tyder på att ventilationssystemet inte klarar att ventilera bort den fukt som produceras i lägenheterna. Ventilationsflödet i tre av de fyra lägenheterna där flödet beräknades räckte inte till för att hålla fukttillskottet under 2 g/m3, detta trots att det projekterade ventilationsflödet i alla lägenheterna var högre än Boverkets byggreglers minimumkrav vid personnärvaro. Ur hälsosynpunkt visade resultaten att låga värden för relativ fuktighet var vanligt förekommande under vintermånaderna vilket kan ge negativa hälsoeffekter. Relativ fuktighet uppnådde under sommarmånaderna tillräckligt höga nivåer för att det ska finnas risk för kondens och mögelpåväxt vilket kan skada byggnaden och påverka människors hälsa negativt.

Bilagor