Nyheter Projekt

Undersökning för att göra en byggnad mer energieffektiv: en aktionsstudie

Kategori: Utveckling - Byggnaden som system
Start: 2018
Slut: 2018
Kontakt: per.wickman@energirevisor.se, Tel: 070-546 50 50

Jordens resurser är begränsade och med ökade klimatförändringar har
Europeiska kommissionen 2009 satt upp miljömål fram till år 2020 och
2050. Bygg- och fastighetssektorn står tillsammans för 40 % av den totala
energianvändningen och ger branschen ett stort ansvar att sänka sin
energianvändning. Sverige har redan påbörjat sitt arbete genom utbyte av
fossila bränslen som medel för uppvärmning av bostäder men finns
fortfarande många andra medel för att sänka sektorns miljöpåverkan
ytterligare.
Det finns idag många byggnader som uppfördes under en tid då
energianvändningen inte ansågs vara ett problem och därmed inte har haft
samma krav på energiprestanda som vi har idag. Byggnader som
kännetecknas av läckage, dåliga fönster, dörrar, ventilationssystem och
installationer vilket medför en högre energiförbrukning. Effektivisering av
befintliga byggnader har därför en stor inverkan på byggsektorns
energianvändning.
I studien som genomförts har ett flerbostadshus med fyra lägenheter från
orten Bräkne-Hoby undersökts. Arbetet har genom modellering och
platsbesök visat att installation av värmeåtervinning och förbättring av
klimatskalet har stor effekt på husets energiprestanda, varvid klimatskalets
förbättringar inte alltid är kostnadseffektivt. Det har också framgått att
boendes inverkan på energibalansen kan vara svår att uppskatta, varvid
arbetet haft problem att teoretiskt få samma energiförbrukning som
energideklarationen visar.
Med föreslagna åtgärder har energianvändningen sänkts från 173 till 114
kWh/m2 och år, en sänkning med 34 %. De förslag som slutligen
rekommenderas är installation av värmeåtervinning, solceller, IMD och
tätning av fönster/dörr då dessa enligt LCC-analysen är lönsamma.