Nyheter Projekt

Energimässig och ekonomisk jämförelse av energisystemen i två likvärdiga flerbostadshus

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem
Start: 2020-06-08
Slut:
Kontakt: per.wickman@energirevisor.se, Tel: 070-546 50 50

Rapporten berör projekt Backgårdsgatan 1–11 i Vårgårda. Det berör ett bostadsområde med totalt 118 lägenheter som byggdes på 70-talet. Husen började sedan renoveras och rustades upp med ny klimatskärm, ventilation och va-installation för att nå så låg energiförbrukning som möjligt. De skulle även ha tillgång till solceller och vätgaslager för att bli så kallade nära-noll-hus. Två av husen, hus 1 och hus 5 står klara år 2020 där solcellsanläggningen är i bruk. Vätgasanläggningen väntar fortfarande på tillstånd och används därför inte för tillfället.
 
Rapportens syfte har två huvuddelar. Analysera och jämföra de färdiga husens energisystem och beräkna livscykelkostnader för byggnadernas energisystem (exklusive solceller och vätgaslagring). Därav är målet att ta reda på vilket av systemen som är mest lönsamt, dels gällande energianvändande samt ekonomiskt. Beräkningar görs med beräkningsprogrammet TMF Energi, samt energideklarationer, och livscykelkostnadsanalysen är gjord med hjälp av Upphandlingsmyndighetens generella kalkyl. Användning av solceller och vätgaslagring har inte räknats mer i beräkningarna i denna rapport.
 
Hus 5 har bättre konstruktion på ytterväggarna, en extra isoleringsplatta i markplan, samt bättre isolerade fönster, vilket har lett till att hus 5 är bättre isolerat än hus 1. Lufttätheten för hus 5 är även något bättre än hus 1. Båda byggnaderna har bergvärmepump och frånluftsventilation med värmeåtervinning. Värmeåtervinningen i hus 1 används för att värma vätskan i bergvärmepumpen, medan i hus 5 används frånluften i en luftvärmepump, för att värma vattnet som leds i radiatorkretsen. Energisystemet i hus 5 uppskattas vara mer effektivt för att mer värmeenergi kan tas tillvara vid denna typ av återvinning.
 
Primärenergitalet för hus 1 fastställdes till 51 kWh/m2 Atemp och år respektive 45 kWh/m2 Atemp och år för hus 5, enligt energideklarationer. Detta innebär att hus 5 drar cirka 12% mindre energi än hus 1. Enligt beräkningar var primärenergital för hus 1, 34,5 kWh/m2 Atemp och år, och för hus 5, 31,7 kWh/m2 Atemp och år. Det verkliga värdet enligt energideklarationerna var för hus 1, 48% högre än det beräknade värdet enligt TMF, och för hus 5 var det verkliga värdet 42% högre än det beräknade värdet. Möjliga anledningar till att båda byggnaderna använder mer energi än beräknat är lägre verkningsgrad på värmeåtervinning, mer förluster via exempelvis köldbryggor och rörledningar samt mer vädring än vad som räknats med i beräkningarna. Hus 1 en livscykelkostnad på 3 350 889 kronor och hus 5 har en livscykelkostnad på 3 018 304 kronor. Kostnaden för hus 5 är cirka 10 % mindre än kostnaden för hus 1.
 
Slutsatser kan då dras att energisystemet i hus 5 är mer lönsamt, både energimässigt och ekonomiskt, vilket innebär att de förändringar som utfördes inför med hus 5 visade sig vara effektivt. Även om byggnaderna drar mer energi än beräknat, drar de betydligt mindre än kravet enligt BBR.

Bilagor