Nyheter Projekt

Uttorkning av betong i nyproduktion

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem
Start: 2020-06-09
Slut:
Kontakt: linus.bjornlund@conservator.se, Tel: 070-290 11 36

Denna rapport sammanställer statistik för cirka 360 mätpunkter i betongkonstruktioner
som Conservator AB har tagit fram under de senaste tre åren. Mätningarna genomfördes
på olika typer av betongkonstruktioner som till exempel bottenplattor och mellanbjälklag.
Underlaget delades upp i olika parametrar så som konstruktionstjocklek,
konstruktionstyp, uttorkningstider, gjutdatum, uttorkningsklimat, vattencementtal och
slutvärde för relativa fuktigheten.
Den första delen av rapporten är en jämförelse mellan verkliga mätningar och tre olika
beräkningsprogram som prognostiserar uttorkningen för betong. Diagrammen som
användes i den här jämförelsen är stapeldiagram då dessa gav en tydlig förståelse av
insamlade data. De tre beräkningsprogrammen som undersöktes var TorkaS, BI-Dry och
Produktions Planering Betong (PPB).
I den andra delen av rapporten jämförs underlaget i form av mätresultat och statistik för
att få fram ett resultat om vilka parametrar som påverkar betongens uttorkningstid mest.
Jämförelsen gjordes mellan mätpunkter från samma typ av betongkonstruktion. Data
sammanställdes företrädesvis i olika diagram s.k. linjediagram.
I resultatet visades att TorkaS var närmast de verkliga mätpunkterna. TorkaS var tätt följt
av PPB och det program som visade sämst resultat var BI-Dry. Beräkningsmodellerna
från programmen visade för det mesta på mer uttorkad betong jämfört med verkligheten.
De parametrar som kunde ses ha påverkat uttorkningen mest var uttorkningsklimatet och
användning av avjämningsmassan.

Bilagor