Nyheter Projekt

Slutförda projekt

Förutom att GodaHus stödjer en professur inom energieffektivt byggande på Linnéuniversitetet så deltar föreningen medlemmar i olika projekt som syftar till att öka antalet energieffektiva byggnader i sydost och öka energieffektiviseringen inom byggnadsbranschen. I menyn till vänster kan du även se kommande utvecklingsprojekt.

Skriv in ditt sökord nedan för att filtrera bland projekten, eler sortera på rullistorna:

Energianalys av nybyggt trygghetsboende

2018 - 2018, Exjobb

Energy analysis of newly built house with the concept of safe living

Kategori: Utveckling - Byggnaden som system

Kontaktperson: Per Wickman | per.wickman@energirevisor.se | 070-546 50 50

Läs mer

Energianalys av Sveriges största skola byggd med passivhusteknik

2018, Exjobb

Syftet med denna studie är att resultatet ska påvisa fördelarna med att uppföra byggnader med passivhusteknik samt påvisa energieffektiviteten för ett passivhus.

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem

Kontaktperson: Per Wickman | per.wickman@energirevisor.se | 070-546 50 50

Läs mer

Optimering av lagernivåer för en stabil kraftvärmeproduktion - En fallstudie på Växjö Energi AB

2018 - 2018, Exjobb

Vilka påföljder har valet av lagernivåer på ett kraftvärmeverk och hur är det relaterat till en lönsam el- och värmeproduktion?

Kategori: Utveckling - Byggnaden som system

Kontaktperson: David Lander

Läs mer

Ventilation i flerbostadshus- hur fungerar den ur ett fuktperspektiv?

2018 - 2018, Exjobb

Höga fuktnivåer i inomhusluften kan påverka byggnader och människors hälsa negativt. För att ventilera bort fuktig luft ställs höga krav på byggnaders luftflöden och ventilationssystem. Boverkets byggreglers krav för lägsta luftflöde har varit oförändrade under lång tid samtidigt som fuktbelastningen, på grund av förändrade levnadsvanor i bostäder, ökar. Det finns anledning att undersöka hur mycket fukt som produceras i flerbostadshus och hur olika värmeåtervinningssystem påverkar fuktnivåerna i lägenheterna. Det är också av intresse att se om nyproducerade bostäder ur ett fuktperspektiv skiljer sig från äldre bostäder på grund av att nybyggda bostäder byggs tätare till följd av högre energikrav.

Kategori: Utveckling - Byggnaden som system

Kontaktperson: Eva Gustafsson | eva.gustafsson@conservator.se

Läs mer

Analys av en Högeffektiv Kylvärmepump – Projekt AHK

2018, Exjobb

Rapport inom kursen Energisystem – Projekt (2BT006). För att lösa ventilationsproblemen hos Burde Förlag i Växjö installerades en TermoCooler värmepump från IV Produkt. Projektgrupp AHK från Linneuniversitetet har haft i uppdrag att analysera ThermoCooler och jämföra hur den presterar ekonomiskt och energimässigt jämfört med det tidigare systemet och ett hypotetiskt traditionellt. Jämförelserna gjordes genom att ta fram livscykelkostnader över de tre systemet.

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem

Kontaktperson: Per Wickman | per.wickman@energirevisor.se | 070-546 50 50

Läs mer

Energikartläggning av ett bostadshus från 2016

2018 - 2018, Exjobb

Energy mapping of a dwelling house from 2016

Kategori: Utveckling - Byggnaden som system

Kontaktperson: Per Wickman | per.wickman@energirevisor.se | 070-546 50 50

Läs mer

Undersökning för att göra en byggnad mer energieffektiv: en aktionsstudie

2018 - 2018, Exjobb

I studien som genomförts har ett flerbostadshus med fyra lägenheter från orten Bräkne-Hoby undersökts. Arbetet har genom modellering och platsbesök visat att installation av värmeåtervinning och förbättring av klimatskalet har stor effekt på husets energiprestanda, varvid klimatskalets förbättringar inte alltid är kostnadseffektivt. Det har också framgått att boendes inverkan på energibalansen kan vara svår att uppskatta, varvid arbetet haft problem att teoretiskt få samma energiförbrukning som energideklarationen visar.

Kategori: Utveckling - Byggnaden som system

Kontaktperson: Per Wickman | per.wickman@energirevisor.se | 070-546 50 50

Läs mer

Energikartläggning av kvarteret Körsbäret – med fokus på kulvertförluster

2017, Exjobb

Energikartläggning av kv. Körsbäret i Växjö. Syftet är att resultatet kan utnyttjas vid val av energibesparingsåtgärder vid ombyggnation av befintliga flerbostadshus. Detta medför inte bara ett värde för den enskilda fastighetsägaren utan är även i linje med Sveriges strategi för energieffektivare renovering som Boverket och Energimyndigheten aktivt verkar för.

Kategori: Utveckling - Byggnaden som system

Kontaktperson: Tony Timm | tony.timm@inpro-consult.nu | 0470-722 832

Läs mer

Jämförelse av olika solcellsanläggningar på Haganässkolan

2017, Exjobb

Syftet med detta arbete är att identifiera viktiga skillnader mellan kisel- respektive tunnfilmssolceller genom teoretisk och praktisk prövning med avseende på prestanda och förutsättningar

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem

Kontaktperson: Per Wickman | per.wickman@energirevisor.se | 070-546 50 50

Läs mer

An evaluation of Photovoltaic and thermal assisted, Ground source Heat pump in Åseda, Sweden

2017, Exjobb

Uppvärming av bostäder och elektricitet är de två huvudsakliga energi användningarna i dagens samhälle, och i vissa fall används elektricitet för att producera värme via t.ex el-element, men det finns andra tekniker som är mycket mer effektiva för att producera värme, en av dem är värmepump.

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem

Kontaktperson: Per Wickman | per.wickman@energirevisor.se | 070-546 50 50

Läs mer

Att mäta är att veta

2017, Exjobb

För att energieffektivisera har Ronnebyhus gjort omfattande installationer av mät- och styrsystem på sina bostäder. De har installerat temperaturgivare för att kunna mäta och reglera inomhustemperaturen i syfte att minska energibehovet för uppvärmning, samt infört mätning och debitering av varmvatten på en del av sitt bestånd.

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem

Kontaktperson: Per Wickman | per.wickman@energirevisor.se | 070-546 50 50

Läs mer

Energisimulering Av Äldre Flerbostadshus

2017, Exjobb

En simulering av förbättringspotential i äldre fastigheter med hjälp av solceller, värmepumpar och tilläggsisolering.

Kategori: Utveckling - Byggnaden som system

Kontaktperson: Per Wickman | per.wickman@energirevisor.se | 070-546 50 50

Läs mer

Energieffektivisering av flerbostadshus från miljonprogrammet

2017, Exjobb

Miljonprogrammets bostäder börjar nu närma sig 50 år och står inför omfattande renoveringsbehov. Byggnaderna präglas av läckande tak, dåliga fönster, dörrar, fasader, balkonger och installationer som nått slutet av sin livslängd. I samband med renovering utav dessa bostäder är det också viktigt att tänka energismart.

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem

Kontaktperson: Per Wickman | per.wickman@energirevisor.se | 070-546 50 50

Läs mer

Jämförelse av solcellsanläggningar

2016 - 2016, Exjobb

Med hjälp av solceller kan el framställas, vilket görs med hjälp av ihopkopplade solcellsmoduler. Solcellsmodulerna kräver goda förhållanden för att kunna producera så mycket el som möjligt. För att tydligt se hur stor påverkan dessa faktorer har görs i denna rapport en jämförelse av effektiviteten för två olika solcellsanläggningar i Växjö.

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem

Kontaktperson: Per Wickman | per.wickman@energirevisor.se | 070-546 50 50

Läs mer

Energikartläggning inom kvarteret Körsbäret i Växjö

2014 - 2014, Exjobb

Kvarteret Körsbäret gick igenom en renovering av uppvärmning-och vattensystemen år 2013. Detta innebar att det installerades ett vertikalt varmvattencirkulationssystem istället för det gamla horisontella i källarplan. Syftet med studien blev att kartlägga hur värmeförlusterna och vattenförbrukningen varierar för det horisontella kontra det vertikala vvc-systemet.

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem

Kontaktperson: Tony Timm | tony.timm@inpro-consult.nu | 0470-722 832

Läs mer

Jämförelse av frånluftsvärmepumpar, del 2

2014 - 2014, Exjobb

Denna rapport är en uppföljning av del 1, som syftar till att bedöma lönsamhet av frånluftsvärmepumpinvesteringar i två flerbostadshus i Växjö.

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem

Kontaktperson: Per Wickman | per.wickman@energirevisor.se | 070-546 50 50

Läs mer

Utvärdering av Portvakten Söders spillvattenvärmeväxlare och varmvattenförbrukning

2014 - 2014, Exjobb

Hyresbostäder (tillhör idag Växjöbostäder) byggde två flerbostadshus i trästomme och passivhusteknik i kvarter Portvakten Söder i Växjö. Husen färdigställdes hösten 2009 och är vardera åtta våningar höga och rymmer tillsammans 64 lägenheter. Mellan de två byggnaderna finns en spillvattenvärmeväxlare installerad för att återvinna energi ifrån byggnadernas utgående spillvatten. Växlaren installerades med förhoppningen att återanvända 5 kWh/m2, men det kunde inte uppnås. En markant skillnad (55 % år 2013) i varmvattenförbrukning mellan de två byggnaderna kunde också ses.

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem

Kontaktperson: Stefan Olsson | stefan.olsson@energikontorsydost.se | 070-989 01 81

Läs mer

Jämförelse av solhybrider, del 1

2014 - 2014, Exjobb

Forskning inom solenergi går framåt med stora steg gällande båda solvärme och solel. Man kollar inte bara på själva teknikerna var för sig utan också på en kombination av både solel och solvärme som är det som kallas solhybrid. En solhybrids idé grundar sig på att en solcells verkningsgrad sjunker med ökad temperatur och kan med hjälp av en solfångare kylas ner och värmen tas tillvara på. Denna rapport jämför värmeproduktion och elproduktion med avseende på, i första hand, en solhybrids geometri i kylaren.

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem

Kontaktperson: Per Wickman | per.wickman@energirevisor.se | 070-546 50 50

Läs mer

Jämförelse av solhybrider, del 2

2014 - 2014, Exjobb

Denna rapport är en uppföljning av del 1. Rapporten går igenom vilka förutsättningar solhybrider har med avseende på parallell eller seriekoppling, flöde, isolering, glas-glas eller glas-plast och även en lönsamhetsberäkning.

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem

Kontaktperson: Per Wickman | per.wickman@energirevisor.se | 070-546 50 50

Läs mer

Användning och utveckling av Miljöbyggnad

2014 - 2014, Exjobb

I detta examensarbete undersöks för- och nackdelar vid certifiering enligt Miljöbyggnad. Under vilket byggskede det är lämpligast att utföra certifieringen och vilka problem och svårigheter som kan uppkomma analyseras. Arbetet granskar även systemet kritiskt och analyserar om fler parametrar bör inkluderas. Detta undersöks genom intervjuer av personer, från tre olika företag, som har gjort eller gör klassningar enligt Miljöbyggnad.

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem

Kontaktperson: Per Wickman | per.wickman@energirevisor.se | 070-546 50 50

Läs mer

Jämförelse av frånluftsvärmepumpar, del 1

2013 - 2013, Exjobb

Denna rapport syftar till att utvärdera och jämföra tre olika frånluftvärmepumpsystem med avseende på COP, täckningsgrad och kostnadsbesparing. Studien avgränsades till att endast beröra flerbostadshus.

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem

Kontaktperson: Per Wickman | per.wickman@energirevisor.se | 070-546 50 50

Läs mer

Energisparutmaningen

2012 - 2012, Exjobb

Tävlingen Energiutmaningen bidrar till att Växjö håller nere energiförbrukning och koldioidutsläpp.

Kategori: Tävling

Kontaktperson: Per Wickman | per.wickman@energirevisor.se | 070-546 50 50

Läs mer

Besiktningsprotokoll för Hus M

2012 - 2012, RIEEB

Uppföljning av energianvändning för Hus M på Linneuniversitetet i Växjö.

Kategori: Utveckling - Byggnaden som system

Kontaktperson: Per Wickman | per.wickman@energirevisor.se | 070-546 50 50

Läs mer

Jämförelse av frånluftsvärmepumpar

2012 - 2013, Exjobb

Denna rapport syftar till att utvärdera och jämföra tre olika frånluftvärmepumpsystem med avseende på COP, täckningsgrad och kostnadsbesparing.

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem

Kontaktperson: Per Wickman | per.wickman@energirevisor.se | 070-546 50 50

Läs mer

Uppföljning av energiprestanda samt boendes upplevelser av Portvakten Söder

2012 - 2013, Exjobb

År 2010 gjordes en energiuppföljning av Portvakten Söder på initiativ av Energikontor Sydost. Resultatet blev lite missvisande, då båda husen var halvt bebodda. En ny, beräknad energiuppföljning kommer i detta examensarbete att upprättas då husen är fullt bebodda. Skillnader kring projekterat och uppmätt värde kommer att behandlas och klargöras.

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem

Kontaktperson: Stefan Olsson | stefan.olsson@energikontorsydost.se | 070-989 01 81

Läs mer

Värmeförluster vid utvändigt placerade ventilationssystem

2012 - 2012-10-22, Exjobb

En undersökning av hur stora värmeförlusterna blir på utvändigt placerade luftbehandlingsaggregat och kanalsystem.

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem

Kontaktperson: Tony Timm | tony.timm@inpro-consult.nu | 0470-722 832

Läs mer

Energikartläggning av tand- och vårdcentralen i Lessebo

2012 - 2013, Exjobb

Landstinget vill att fastigheten ska uppnå energistämpeln greenbuilding © som utlovar en uppvärmning och driftkostnad på högst 75 kWh/m2 inklusive fastighetsel, exklusive verksamhetsel. De som har stått för byggprojektet är Landstinget Kronoberg och de som har utfört bygget är JSB och Skanska. Landstinget vill verifiera om byggnaden uppfyller de krav som har ställts och utlovats.

Kategori: Utveckling - Byggnaden som system

Kontaktperson: Ronny Gustavsson | ronny.gustafsson@ltkronoberg.se | 0470-58 93 02

Läs mer

Utvändiga kulvertförluster hos Ronnebyhus

2012 - 2013, Exjobb

AB Ronnebyhus ville få en bättre översikt över sin värmeanvändning och hur mycket som gick till förlust. Därför installerades värmemängdsmätare vid olika mätpunkter som sparar data kontinuerligt och en betydande värmeförlust upptäcktes.

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem

Kontaktperson: Tony Timm | tony.timm@inpro-consult.nu | 0470-722 832

Läs mer

Besiktningsprotokoll för Pantern 8

2012 - 2012, RIEEB

Uppföljning av energianvändning för Hammarstedts kontor i Kalmar.

Kategori: Utveckling - Byggnaden som system

Kontaktperson: Per Wickman | per.wickman@energirevisor.se | 070-546 50 50

Läs mer

Från självdrag till FTX

2011-10-03 - 2011-12-31, Projekt

Syftet med studien var att jämföra lönsamheten och komforten i FTX system med centralt aggregat/trapphusaggregat och lägenhetsaggregat.

Kategori: Utveckling - Komponenter och delsystem

Kontaktperson: Per Wickman | per.wickman@energirevisor.se | 070-546 50 50

Läs mer

Energieffektivisering i skollokaler

2011 - 2011, Exjobb

Syftet med rapporten är att ta fram en studie på hur ett klassrums ockupation ser ut. Underlaget ska kunna användas vid framtida beräkningar inom energieffektivisering i skolor. Syftet är också att undersöka lönsamheten med att byta ut ventilationen på skolor mot ett mer energisnålt ventilationssystem.

Kategori: Utveckling - Byggnaden som system

Kontaktperson: Boel Holmstedt | boel.holmstedt@bengtdahlgren.se | 0470-73 18 90

Läs mer

RIEEB

RIEEB

Här kommer goda exempel presenteras

Kategori: Best Practises

Läs mer