GodaHus projekt GodaHus - Senaste projekt http://godahus.se/projekt.rss Energianalys av nybyggt trygghetsboende Energy analysis of newly built house with the concept of safe living Mon, 06 Aug 2018 05:52:20 +0000 http://godahus.se/projects/se/7582-energianalys_av_nybyggt_trygghetsboende http://godahus.se/projects/se/7582-energianalys_av_nybyggt_trygghetsboende Ventilation i flerbostadshus- hur fungerar den ur ett fuktperspektiv? Höga fuktnivåer i inomhusluften kan påverka byggnader och människors hälsa negativt. För att ventilera bort fuktig luft ställs höga krav på byggnaders luftflöden och ventilationssystem. Boverkets byggreglers krav för lägsta luftflöde har varit oförändrade under lång tid samtidigt som fuktbelastningen, på grund av förändrade levnadsvanor i bostäder, ökar. Det finns anledning att undersöka hur mycket fukt som produceras i flerbostadshus och hur olika värmeåtervinningssystem påverkar fuktnivåerna i lägenheterna. Det är också av intresse att se om nyproducerade bostäder ur ett fuktperspektiv skiljer sig från äldre bostäder på grund av att nybyggda bostäder byggs tätare till följd av högre energikrav. Tue, 20 Nov 2018 08:38:44 +0000 http://godahus.se/projects/se/7593-ventilation_i_flerbostadshus-_hur_fungerar_den_ur_ett_fuktperspektiv http://godahus.se/projects/se/7593-ventilation_i_flerbostadshus-_hur_fungerar_den_ur_ett_fuktperspektiv Undersökning för att göra en byggnad mer energieffektiv: en aktionsstudie I studien som genomförts har ett flerbostadshus med fyra lägenheter från orten Bräkne-Hoby undersökts. Arbetet har genom modellering och platsbesök visat att installation av värmeåtervinning och förbättring av klimatskalet har stor effekt på husets energiprestanda, varvid klimatskalets förbättringar inte alltid är kostnadseffektivt. Det har också framgått att boendes inverkan på energibalansen kan vara svår att uppskatta, varvid arbetet haft problem att teoretiskt få samma energiförbrukning som energideklarationen visar. Tue, 20 Nov 2018 08:41:39 +0000 http://godahus.se/projects/se/7594-undersokning_for_att_gora_en_byggnad_mer_energieffektiv_en_aktionsstudie http://godahus.se/projects/se/7594-undersokning_for_att_gora_en_byggnad_mer_energieffektiv_en_aktionsstudie Energianalys av Sveriges största skola byggd med passivhusteknik Syftet med denna studie är att resultatet ska påvisa fördelarna med att uppföra byggnader med passivhusteknik samt påvisa energieffektiviteten för ett passivhus. Mon, 23 Jul 2018 07:20:07 +0000 http://godahus.se/projects/se/7580-energianalys_av_sveriges_storsta_skola_byggd_med_passivhusteknik http://godahus.se/projects/se/7580-energianalys_av_sveriges_storsta_skola_byggd_med_passivhusteknik Analys av en Högeffektiv Kylvärmepump – Projekt AHK Rapport inom kursen Energisystem – Projekt (2BT006). För att lösa ventilationsproblemen hos Burde Förlag i Växjö installerades en TermoCooler värmepump från IV Produkt. Projektgrupp AHK från Linneuniversitetet har haft i uppdrag att analysera ThermoCooler och jämföra hur den presterar ekonomiskt och energimässigt jämfört med det tidigare systemet och ett hypotetiskt traditionellt. Jämförelserna gjordes genom att ta fram livscykelkostnader över de tre systemet. Mon, 23 Jul 2018 07:39:46 +0000 http://godahus.se/projects/se/7581-analys_av_en_hogeffektiv_kylvarmepump_projekt_ahk http://godahus.se/projects/se/7581-analys_av_en_hogeffektiv_kylvarmepump_projekt_ahk Energikartläggning av ett bostadshus från 2016 Energy mapping of a dwelling house from 2016 Mon, 06 Aug 2018 05:55:30 +0000 http://godahus.se/projects/se/7583-energikartlaggning_av_ett_bostadshus_fran_2016 http://godahus.se/projects/se/7583-energikartlaggning_av_ett_bostadshus_fran_2016 Optimering av lagernivåer för en stabil kraftvärmeproduktion - En fallstudie på Växjö Energi AB Vilka påföljder har valet av lagernivåer på ett kraftvärmeverk och hur är det relaterat till en lönsam el- och värmeproduktion? Tue, 20 Nov 2018 08:27:26 +0000 http://godahus.se/projects/se/7590-optimering_av_lagernivaer_for_en_stabil_kraftvarmeproduktion_-_en_fallstudie_pa_vaxjo_energi_ab http://godahus.se/projects/se/7590-optimering_av_lagernivaer_for_en_stabil_kraftvarmeproduktion_-_en_fallstudie_pa_vaxjo_energi_ab Energieffektivisering av flerbostadshus från miljonprogrammet Miljonprogrammets bostäder börjar nu närma sig 50 år och står inför omfattande renoveringsbehov. Byggnaderna präglas av läckande tak, dåliga fönster, dörrar, fasader, balkonger och installationer som nått slutet av sin livslängd. I samband med renovering utav dessa bostäder är det också viktigt att tänka energismart. Thu, 12 Oct 2017 06:34:41 +0000 http://godahus.se/projects/se/7527-energieffektivisering_av_flerbostadshus_fran_miljonprogrammet http://godahus.se/projects/se/7527-energieffektivisering_av_flerbostadshus_fran_miljonprogrammet Jämförelse av olika solcellsanläggningar på Haganässkolan Syftet med detta arbete är att identifiera viktiga skillnader mellan kisel- respektive tunnfilmssolceller genom teoretisk och praktisk prövning med avseende på prestanda och förutsättningar Thu, 12 Oct 2017 06:57:01 +0000 http://godahus.se/projects/se/7531-jamforelse_av_olika_solcellsanlaggningar_pa_haganasskolan http://godahus.se/projects/se/7531-jamforelse_av_olika_solcellsanlaggningar_pa_haganasskolan Att mäta är att veta För att energieffektivisera har Ronnebyhus gjort omfattande installationer av mät- och styrsystem på sina bostäder. De har installerat temperaturgivare för att kunna mäta och reglera inomhustemperaturen i syfte att minska energibehovet för uppvärmning, samt infört mätning och debitering av varmvatten på en del av sitt bestånd. Thu, 12 Oct 2017 06:55:08 +0000 http://godahus.se/projects/se/7530-att_mata_ar_att_veta http://godahus.se/projects/se/7530-att_mata_ar_att_veta An evaluation of Photovoltaic and thermal assisted, Ground source Heat pump in Åseda, Sweden Uppvärming av bostäder och elektricitet är de två huvudsakliga energi användningarna i dagens samhälle, och i vissa fall används elektricitet för att producera värme via t.ex el-element, men det finns andra tekniker som är mycket mer effektiva för att producera värme, en av dem är värmepump. Thu, 12 Oct 2017 06:43:11 +0000 http://godahus.se/projects/se/7528-an_evaluation_of_photovoltaic_and_thermal_assisted_ground_source_heat_pump_in_aseda_sweden http://godahus.se/projects/se/7528-an_evaluation_of_photovoltaic_and_thermal_assisted_ground_source_heat_pump_in_aseda_sweden Energisimulering Av Äldre Flerbostadshus En simulering av förbättringspotential i äldre fastigheter med hjälp av solceller, värmepumpar och tilläggsisolering. Thu, 12 Oct 2017 06:51:46 +0000 http://godahus.se/projects/se/7529-energisimulering_av_aldre_flerbostadshus http://godahus.se/projects/se/7529-energisimulering_av_aldre_flerbostadshus Energikartläggning av kvarteret Körsbäret – med fokus på kulvertförluster Energikartläggning av kv. Körsbäret i Växjö. Syftet är att resultatet kan utnyttjas vid val av energibesparingsåtgärder vid ombyggnation av befintliga flerbostadshus. Detta medför inte bara ett värde för den enskilda fastighetsägaren utan är även i linje med Sveriges strategi för energieffektivare renovering som Boverket och Energimyndigheten aktivt verkar för. Tue, 24 Oct 2017 05:33:25 +0000 http://godahus.se/projects/se/7533-energikartlaggning_av_kvarteret_korsbaret_med_fokus_pa_kulvertforluster http://godahus.se/projects/se/7533-energikartlaggning_av_kvarteret_korsbaret_med_fokus_pa_kulvertforluster Jämförelse av solcellsanläggningar Med hjälp av solceller kan el framställas, vilket görs med hjälp av ihopkopplade solcellsmoduler. Solcellsmodulerna kräver goda förhållanden för att kunna producera så mycket el som möjligt. För att tydligt se hur stor påverkan dessa faktorer har görs i denna rapport en jämförelse av effektiviteten för två olika solcellsanläggningar i Växjö. Thu, 15 Sep 2016 08:45:23 +0000 http://godahus.se/projects/se/7439-jamforelse_av_solcellsanlaggningar http://godahus.se/projects/se/7439-jamforelse_av_solcellsanlaggningar Energikartläggning inom kvarteret Körsbäret i Växjö Kvarteret Körsbäret gick igenom en renovering av uppvärmning-och vattensystemen år 2013. Detta innebar att det installerades ett vertikalt varmvattencirkulationssystem istället för det gamla horisontella i källarplan. Syftet med studien blev att kartlägga hur värmeförlusterna och vattenförbrukningen varierar för det horisontella kontra det vertikala vvc-systemet. Mon, 13 Oct 2014 07:09:21 +0000 http://godahus.se/projects/se/7088-energikartlaggning_inom_kvarteret_korsbaret_i_vaxjo http://godahus.se/projects/se/7088-energikartlaggning_inom_kvarteret_korsbaret_i_vaxjo Jämförelse av solhybrider, del 1 Forskning inom solenergi går framåt med stora steg gällande båda solvärme och solel. Man kollar inte bara på själva teknikerna var för sig utan också på en kombination av både solel och solvärme som är det som kallas solhybrid. En solhybrids idé grundar sig på att en solcells verkningsgrad sjunker med ökad temperatur och kan med hjälp av en solfångare kylas ner och värmen tas tillvara på. Denna rapport jämför värmeproduktion och elproduktion med avseende på, i första hand, en solhybrids geometri i kylaren. Mon, 13 Oct 2014 06:53:58 +0000 http://godahus.se/projects/se/7085-jamforelse_av_solhybrider_del_1 http://godahus.se/projects/se/7085-jamforelse_av_solhybrider_del_1 Jämförelse av frånluftsvärmepumpar, del 2 Denna rapport är en uppföljning av del 1, som syftar till att bedöma lönsamhet av frånluftsvärmepumpinvesteringar i två flerbostadshus i Växjö. Mon, 13 Oct 2014 06:29:17 +0000 http://godahus.se/projects/se/7084-jamforelse_av_franluftsvarmepumpar_del_2 http://godahus.se/projects/se/7084-jamforelse_av_franluftsvarmepumpar_del_2 Användning och utveckling av Miljöbyggnad I detta examensarbete undersöks för- och nackdelar vid certifiering enligt Miljöbyggnad. Under vilket byggskede det är lämpligast att utföra certifieringen och vilka problem och svårigheter som kan uppkomma analyseras. Arbetet granskar även systemet kritiskt och analyserar om fler parametrar bör inkluderas. Detta undersöks genom intervjuer av personer, från tre olika företag, som har gjort eller gör klassningar enligt Miljöbyggnad. Mon, 13 Oct 2014 07:03:44 +0000 http://godahus.se/projects/se/7087-anvandning_och_utveckling_av_miljobyggnad http://godahus.se/projects/se/7087-anvandning_och_utveckling_av_miljobyggnad Jämförelse av solhybrider, del 2 Denna rapport är en uppföljning av del 1. Rapporten går igenom vilka förutsättningar solhybrider har med avseende på parallell eller seriekoppling, flöde, isolering, glas-glas eller glas-plast och även en lönsamhetsberäkning. Mon, 13 Oct 2014 06:57:45 +0000 http://godahus.se/projects/se/7086-jamforelse_av_solhybrider_del_2 http://godahus.se/projects/se/7086-jamforelse_av_solhybrider_del_2 Utvärdering av Portvakten Söders spillvattenvärmeväxlare och varmvattenförbrukning Hyresbostäder (tillhör idag Växjöbostäder) byggde två flerbostadshus i trästomme och passivhusteknik i kvarter Portvakten Söder i Växjö. Husen färdigställdes hösten 2009 och är vardera åtta våningar höga och rymmer tillsammans 64 lägenheter. Mellan de två byggnaderna finns en spillvattenvärmeväxlare installerad för att återvinna energi ifrån byggnadernas utgående spillvatten. Växlaren installerades med förhoppningen att återanvända 5 kWh/m2, men det kunde inte uppnås. En markant skillnad (55 % år 2013) i varmvattenförbrukning mellan de två byggnaderna kunde också ses. Mon, 13 Oct 2014 08:22:04 +0000 http://godahus.se/projects/se/7089-utvardering_av_portvakten_soders_spillvattenvarmevaxlare_och_varmvattenforbrukning http://godahus.se/projects/se/7089-utvardering_av_portvakten_soders_spillvattenvarmevaxlare_och_varmvattenforbrukning Jämförelse av frånluftsvärmepumpar, del 1 Denna rapport syftar till att utvärdera och jämföra tre olika frånluftvärmepumpsystem med avseende på COP, täckningsgrad och kostnadsbesparing. Studien avgränsades till att endast beröra flerbostadshus. Mon, 13 Oct 2014 06:16:06 +0000 http://godahus.se/projects/se/7083-jamforelse_av_franluftsvarmepumpar_del_1 http://godahus.se/projects/se/7083-jamforelse_av_franluftsvarmepumpar_del_1 Besiktningsprotokoll för Hus M Uppföljning av energianvändning för Hus M på Linneuniversitetet i Växjö. Mon, 19 Aug 2013 06:48:00 +0000 http://godahus.se/projects/se/6602-besiktningsprotokoll_for_hus_m http://godahus.se/projects/se/6602-besiktningsprotokoll_for_hus_m Energisparutmaningen Tävlingen Energiutmaningen bidrar till att Växjö håller nere energiförbrukning och koldioidutsläpp. Mon, 22 Oct 2012 11:50:12 +0000 http://godahus.se/projects/se/5826-energisparutmaningen http://godahus.se/projects/se/5826-energisparutmaningen Värmeförluster vid utvändigt placerade ventilationssystem En undersökning av hur stora värmeförlusterna blir på utvändigt placerade luftbehandlingsaggregat och kanalsystem. Mon, 22 Oct 2012 09:49:18 +0000 http://godahus.se/projects/se/5821-varmeforluster_vid_utvandigt_placerade_ventilationssystem http://godahus.se/projects/se/5821-varmeforluster_vid_utvandigt_placerade_ventilationssystem Besiktningsprotokoll för Pantern 8 Uppföljning av energianvändning för Hammarstedts kontor i Kalmar. Mon, 19 Aug 2013 06:37:06 +0000 http://godahus.se/projects/se/6601-besiktningsprotokoll_for_pantern_8 http://godahus.se/projects/se/6601-besiktningsprotokoll_for_pantern_8 Energikartläggning av tand- och vårdcentralen i Lessebo Landstinget vill att fastigheten ska uppnå energistämpeln greenbuilding © som utlovar en uppvärmning och driftkostnad på högst 75 kWh/m2 inklusive fastighetsel, exklusive verksamhetsel. De som har stått för byggprojektet är Landstinget Kronoberg och de som har utfört bygget är JSB och Skanska. Landstinget vill verifiera om byggnaden uppfyller de krav som har ställts och utlovats. Fri, 25 Nov 2011 09:14:17 +0000 http://godahus.se/projects/se/4686-energikartlaggning_av_tand-_och_vardcentralen_i_lessebo http://godahus.se/projects/se/4686-energikartlaggning_av_tand-_och_vardcentralen_i_lessebo Jämförelse av frånluftsvärmepumpar Denna rapport syftar till att utvärdera och jämföra tre olika frånluftvärmepumpsystem med avseende på COP, täckningsgrad och kostnadsbesparing. Fri, 09 Aug 2013 10:25:45 +0000 http://godahus.se/projects/se/6575-jamforelse_av_franluftsvarmepumpar http://godahus.se/projects/se/6575-jamforelse_av_franluftsvarmepumpar Uppföljning av energiprestanda samt boendes upplevelser av Portvakten Söder År 2010 gjordes en energiuppföljning av Portvakten Söder på initiativ av Energikontor Sydost. Resultatet blev lite missvisande, då båda husen var halvt bebodda. En ny, beräknad energiuppföljning kommer i detta examensarbete att upprättas då husen är fullt bebodda. Skillnader kring projekterat och uppmätt värde kommer att behandlas och klargöras. Thu, 08 Dec 2011 15:10:39 +0000 http://godahus.se/projects/se/4800-uppfoljning_av_energiprestanda_samt_boendes_upplevelser_av_portvakten_soder http://godahus.se/projects/se/4800-uppfoljning_av_energiprestanda_samt_boendes_upplevelser_av_portvakten_soder Utvändiga kulvertförluster hos Ronnebyhus AB Ronnebyhus ville få en bättre översikt över sin värmeanvändning och hur mycket som gick till förlust. Därför installerades värmemängdsmätare vid olika mätpunkter som sparar data kontinuerligt och en betydande värmeförlust upptäcktes. Thu, 08 Aug 2013 09:30:19 +0000 http://godahus.se/projects/se/6570-utvandiga_kulvertforluster_hos_ronnebyhus http://godahus.se/projects/se/6570-utvandiga_kulvertforluster_hos_ronnebyhus Från självdrag till FTX Syftet med studien var att jämföra lönsamheten och komforten i FTX system med centralt aggregat/trapphusaggregat och lägenhetsaggregat. Fri, 25 Nov 2011 07:18:50 +0000 http://godahus.se/projects/se/4650-fran_sjalvdrag_till_ftx http://godahus.se/projects/se/4650-fran_sjalvdrag_till_ftx Energieffektivisering i skollokaler Syftet med rapporten är att ta fram en studie på hur ett klassrums ockupation ser ut. Underlaget ska kunna användas vid framtida beräkningar inom energieffektivisering i skolor. Syftet är också att undersöka lönsamheten med att byta ut ventilationen på skolor mot ett mer energisnålt ventilationssystem. Thu, 22 Dec 2011 07:10:09 +0000 http://godahus.se/projects/se/4850-energieffektivisering_i_skollokaler http://godahus.se/projects/se/4850-energieffektivisering_i_skollokaler Optimal fönsterstorlek En optimering av fönsters storlek och konstruktion för att skapa ett stort dagsljusinsläpp och en liten solvärmelast Fri, 23 Aug 2019 07:23:08 +0000 http://godahus.se/projects/se/7613-optimal_fonsterstorlek http://godahus.se/projects/se/7613-optimal_fonsterstorlek RIEEB Här kommer goda exempel presenteras Fri, 25 Nov 2011 12:01:02 +0000 http://godahus.se/projects/se/4689-rieeb http://godahus.se/projects/se/4689-rieeb Optimal fönsterstorlek, En optimering av fönsters storlek och konstruktion för att skapa ett stort dagsljusinsläpp och en liten solvärmelast Fri, 23 Aug 2019 07:25:29 +0000 http://godahus.se/projects/se/7614-optimal_fonsterstorlek http://godahus.se/projects/se/7614-optimal_fonsterstorlek Optimal fönsterstorlek En optimering av fönsters storlek och konstruktion för att skapa ett stort dagsljusinsläpp och en liten solvärmelast. Fri, 23 Aug 2019 07:17:44 +0000 http://godahus.se/projects/se/7611-optimal_fonsterstorlek http://godahus.se/projects/se/7611-optimal_fonsterstorlek