Nyheter Projekt

GodaHåll

Ressourcerækkerne i Köpenhamn, exempel på byggåterbruk. Foto: Anders Lundgren

Ressourcerækkerne i Köpenhamn, byggt med återbrukat tegel. Foto: Anders Lundgren
 

GodaHåll är GodaHus temagrupp för hållbart byggande. Gruppen startade upp hösten 2020 och fokuserar inledningsvis på cirkulärt byggande och återbruk. Målsättningen med temagrupp är att:

  • Plattform för kunskapsspridning för hållbart och cirkulärt byggande i sydost;
    • Omvärldsbevakning
    • Dialog
    • Samverkan
  • Katalysator, samla och sprida argument och idéer för hållbart och cirkulärt byggande
  • Förberedelse för genomförandeprojekt


Gruppen träffas ca en gång i månaden och består av företrädare från beställare, arkitekter, entreprenörer, bygglovshandläggare, avfallsaktörer m. fl i Kronobergs, Kalmar och Blekinge län.

Bygg- och fastighetssektorn står för 31% av allt avfall, undantaget gruvavfall, som uppstår i Sverige samt bidrar till 19% av landets klimatmatpåverkan. Det finns med andra ord goda skäl kring att arbeta för att ställa om branschen i mer cirkulär riktning.

 

Många frågor men också möjligheter!

Idag finns många utmaningar kopplade till en cirkulär byggsektor med mer återbruk, t. ex:

• Vilka krav kan beställare ställa på återbruk?

• Vad är lämpligt material att återbruka? Vilket material har störst klimatnytta att återbrukas? Hur säkerställs att inga farliga ämnen cirkuleras?

• Hur hanteras frågor kring kvalitet, garanti, CE-märkning i entreprenaden och bygglovsprocessen?

• Hur påverkas ekonomin in projektet?

• Hur ser logistiken ut, hur ska materialet förvaras och tillgängliggöras? Krävs ett mellanlager för förvaring, vem driver det?

• Hur ser stödet ut i lagstiftningen, hur påverkar nya regler i avfallslagstiftning, krav på klimatdeklarationer och dylikt?
 

GodaHåll arbetar för att utforska och närma sig förslag på lösningar på dessa frågeställningar samt har målsättningen att pröva lösningarna i praktiken. Redan idag finns många genomförda projekt på olika håll i landet. Med GodaHåll vill vi ta del av dessa erfarenheter och omsätta dem i praktiken i Sydostregionen.

 

Bland deltagarna i GodaHåll ser vi:

Region Kalmar

LBE Arkitekter

Arkitektbolaget

Skanska Sverige

Växjöbostäder

Region Blekinge

Växjö Fastighetsförvaltning AB

Södra Smålands Avfall och Miljö

Affärsverken Karlskrona

Kalmarsundsregionens renhållare

Ronneby kommun

Karlshamns kommun

Växjö kommun

Välkommen att delta!

Välkommen att bli en del av GodaHåll och bli en del av en hållbar byggsektor i Sydost!

Kontakt: anders.lundgren@godahus.se, 0470-434 66


Regler, mål och handböcker för cirkulärt byggande

Bygg- och anläggningssektorn färdplan (Fossilfritt Sverige m.fl)

Upphandlingskrav för cirkulära flöden i bygg- och rivningsprocessen (Göteborgs stad)

Resurs - och avfallsriktlinjer vid byggande och rivning (Byggföretagen)

Arkitektens återbruksmetodik (White arkitekter)

Vägledning Klimatkrav  vid upphandling  av byggprojekt (IVL, Kommuninvest, Sveriges Allmännytta)

Krav på materialinventering av byggprodukter som kan återanvändas i kontrollplan:  (Boverket, 10 kap. 6 § 5 PBL)

Regler om sortering av byggavfall (Naturvårdsverket, 3 kap 10 och 11 §§ avfallsförordningen 2020:614)